Публічний договір надання послуг

Публічний договір про надання діагностичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діагностичний центр Tomograf 3d», в особі директора Карачун Олени Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, в подальшому разом іменується «Виконавець», на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує діагностичні послуги необмеженому колу осіб (далі – «Замовники»), відповідно до умов цього Публічного договору про надання діагностичних послуг.

1. Загальні положення

1.1. Цей Публічний договір про надання діагностичних послуг (далі – «Договір») є публічним і визначає умови і правила надання Виконавцем Замовнику діагностичних послуг укладається на невизначений термін. Умови цього Договору є однаковими для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (замовлення і / або оплата діагностичних послуг Замовником та / або здійснення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Договору Замовником і засвідчує факт його укладення.

1.2. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його публікації на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту настав раніше: здійснення замовлення і / або оплати послуг за Договором або фактичного початку надання послуг. Договір вважається укладеним у момент прийняття Замовником його умов (вчинення Підтверджуючих дій).

1.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно і відповідно до чинного законодавства України. Договір і / або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця.

У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір в триденний строк з моментуопублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Нерозірвання договору і продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

1.4. Висновком Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, розміщений на Сайті Виконавця, а також дає свою згоду на збір і обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.5. У разі укладення між Замовником та Виконавцем приватно-правового (індивідуального) договору про надання діагностичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.

1.6. Визначення термінів і понять:

 • Замовник – особа, що уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання діагностичних послуг.
 • Підтверджують дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися договору і положень, викладених на Сайті Виконавця і в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Паціентана Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання діагностичних послуг, оплата діагностичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з умовами цього Договору.
 • Послуги (діагностичних послуги) – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних і реабілітаційних заходів різного ступеня складності і призначення, що надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація по ніхвікладені на Сайті Виконавця і безпосередньо в місцях здійснення діяльності Виконавця.
 • Сайт Виконавця – сайт Виконавця в мережі Інтернет, розташований за адресою: https://tomograf3d.kiev.ua/
 • Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному згадуванні в цьому Договорі.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати діагностичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Перелік і вартість діагностичних послуг визначається відповідно до Прейскурантом цін Виконавця, розміщений на Сайті Виконавця і безпосередньо в місцях здійснення діяльності Виконавця.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

 • надавати Замовнику своєчасно, якісно і в повному обсязі діагностичні послуги, які є предметом цього Договору;
 • оформляти надані Замовнику діагностичні послуги та зберігати діагностичну документацію, оформлену в процесі надання послуг за цим Договором, відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • надавати Замовнику діагностичну документацію та інформацію, а також всі супутні документи, оформлені в процесі надання діагностичних послуг за цим Договором, в межах і порядку, визначених чинним законодавством України;
 • забезпечити Замовника кваліфікованим діагностичним персоналом;
 • надавати діагностичні послуги на працюючому і справному обладнанні і з використанням якісних діагностичних препаратів, які застосовуються для надання послуг;
 • здійснювати запис на прийом Замовника на підставі відповідного звернення Замовника (записи на прийом) на Сайті Виконавця.

3.2. Виконавець має право:

 • внести зміни в Прейскуранта цін, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом;
 • відмовити в наданні діагностичних послуг Замовнику за умови пред’явлення Замовником неповних і / або недостовірних даних про свою особу діагностичному персоналу Виконавця, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані діагностичні послуги.

3.3. Замовник зобов’язаний:

 • записатися на прийом на сайті Виконавця в певний дату і час;
 • з’явитися в місця надання діагностичних послуг в узгоджений з Виконавцем годину;
 • приймати надані Виконавцем належним чином діагностичні послуги, які є предметом цього Договору;
 • своєчасно і в повному обсязі оплачувати діагностичні послуги, які є предметом цього Договору, в визначеному цим Договором порядку;
 • неухильно дотримуватися призначеного Виконавцем лікування і / або обстеження, правил внутрішнього розпорядку діагностичних установ та інших вимог, що забезпечують якісне і своєчасне надання діагностичних послуг;
 • при замовленні діагностичних послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання діагностичних послуг, а також належне і своєчасне виконання дитиною призначеного Виконавцем лікування і / або обстеження;
 • негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником діагностичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника підрозділу, в якому надавалися діагностичні послуги. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення / несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

3.4. Замовник має право:

 • вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання діагностичних послуг за цим Договором;
 • знайомитися з діагностичною документацією та інформацією, оформленої в процесі надання діагностичних послуг за цим Договором, відповідно до чинного законодавства України. Порядок ознайомлення з діагностичною документацією затверджується Виконавцем.
 • отримувати від Виконавця діагностичну інформацію про стан свого здоров’я в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем і в інших передбачених цим Договором випадках, повідомивши про це письмово Виконавця.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість діагностичних послуг визначається в Прейскуранті цін Виконавця, що діє на дату оплати діагностичних послуг і розміщений на Сайті Виконавця.

4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється в розмірі 100% ціни відповідної діагностичної послуги згідно з Прейскурантом цін Виконавця одним із таких способів:

 • авансовим (попереднім) платежем (шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів за використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, і відповідно до правил платіжної системи);
 • в день фактичного надання діагностичних послуг (шляхом внесення грошових коштів в національній валюті України в касу Виконавця або іншим способом, не заборонених чинним законодавством України), якщо інше не передбачено приватно-правовим договором про надання діагностичних послуг, укладеним між Сторонами.

4.3. Якщо між сторонами укладено депозитний договір про надання діагностичних послуг, Замовник має право збільшити розмір депозиту шляхом внесення додаткового авансу (передоплати) з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця.

4.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично сплачених діагностичних послуг, але не менше ніж за 3 (три) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику в порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 3 (три) години до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються.

4.5. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до зазначеної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чека або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів, сплачених згідно з цим Договором. Термін повернення коштів становить 5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем***заяви про повернення коштів.

4.6. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на Сайті Виконавця, здійснюється в порядку, встановленому п. 4.5. цього Договору, та з урахуванням термінів і правил відповідних платіжних систем.

5. Порядок надання послуг

5.1. Діагностичні послуги надаються за фактичним місцем здійснення діяльності Виконавця, погоджується Сторонами при запису Замовника на прийом.

5.2. У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття діагностичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

5.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання діагностичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності без провини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання діагностичних послуг за цим Договором в результаті:

 • неявки або несвоєчасного явки Замовника на заплановані візити або контрольні діагностичні огляди;
 • дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження і т.п.);
 • дострокового припинення цього Договору з ініціативи Замовника;
 • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, в т. ч. наявність алергічних або інших специфічних реакцій на діагностичні препарати, атипову побудову органів або їх систем, наявність захворювань, що становлять загрозу для оточуючих і медперсоналу;
 • недотримання Замовником приписів і рекомендацій лікарів Виконавця та / або порушення лікувального режиму.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником при використанні Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені або уникнути (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах і / або веб-сайтах і т.д.).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору і які сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і військові дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні чинники (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі і т.д.), дії або бездіяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

6.5. При настанні обставин, зазначених у п.6.4. цього Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніш як у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання і терміну дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

7. Інші умови

7.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце тільки за письмовим погодженням Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов і можливість посилання на їх в разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

7.3. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисне чи ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні або граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Сайті Виконавця. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, правильність, легальність і достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

7.4. Малолітні, неповнолітні або недієздатні пацієнти приймаються тільки в присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання діагностичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. В такому випадку законні представники виступають Замовником цього Договору і зобов’язуються дотримуватися умов, викладені в ньому.

Згоден з умовами Публічної Угоди про надання діагностичних послуг.